_FS_FILTER_CALLBACK_DATA

//0x40 bytes (sizeof) struct _FS_FILTER_CALLBACK_DATA { ULONG SizeOfFsFilterCallbackData; //0x0 UCHAR Operation; //0x4 UCHAR Reserved; //0x5 struct _DEVICE_OBJECT* DeviceObject; //0x8 struct _FILE_OBJECT* FileObject; //0x10 union _FS_FILTER_PARAMETERS Parameters; //0x18 };